SNATCH OY - käyttöehdot Snatch-sovelluksen käyttäjille

1 1 Yleistä

Näitä käyttöehtoja (“Käyttöehdot”) sovelletaan Snatch Oy:n (“Yhtiö”) tuottaman tarjouksien etsimiseen ja ostamiseen tarkoitetun Snatch-mobiilisovelluksen (“Palvelu”) käyttöön. Snatch-mobilisovelluksessa eli Palvelussa sitä hyödyntävät kauppiaat ja muut myyjät voivat listata tarjouksia tuotteistaan tai palveluistaan ja Palvelun käyttäjä voi lunastaa tarjoukset tuotteiden tai palveluiden kauppiaalta tai muulta myyjältä tämän fyysisestä myymälästä.

Käyttämällä Palvelua hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä ehtoja.

Hyväksymällä Käyttöehdot vakuutat, että olet vähintään 15 vuoden ikäinen. Jos olet alle 18-vuotias tai sinulla ei muuten ole oikeutta tehdä itseäsi sitovia sopimuksia, pyydä vanhempaasi tai muuta huoltajaasi tai holhoojaasi täydentämään Palveluun rekisteröityminen puolestasi. Jos olet juridisen henkilön edustaja, vastaat siitä, että Sinulla on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi edustamasi yhteisön puolesta.

Yhtiöllä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla tästä Sinulle. Mikäli jatkat Palvelun käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen, tämä tulkitaan muutettujen Käyttöehtojen hyväksymiseksi.

Jos näiden Käyttöehtojen jokin kohta katsotaan laittomaksi tai pätemättömäksi sovellettavan lainsäädännön perusteella, tämä ei vaikuta muiden sopimuskohtien pätevyyteen vaan pätemätön sopimuskohta korvataan pätevällä ehdolla, joka mahdollisuuksien mukaan toteuttaa alkuperäisen sopimuskohdan tarkoituksen ja kaupallisen päämäärän.

Yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan Palvelun tietosuojaselostetta. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot vahvistat, että olet lukenut ja hyväksyt Palvelun tietosuojaselosteen.

Selvyyden vuoksi kauppiaan velvollisuutena on varmistaa, että kaikki Palvelun kautta saatavissa olevat tuotteet tai palvelut vastaavat annettuja tietoja ja ostajan vaatimuksia. Palvelun kautta lunastettuihin tuotteeseen tai palveluihin sovelletaan kauppiaan sopimusehtoja, sekä tuotteen tai palvelun kuvauksessa mahdollisesti olevia olla tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, kuten lunastusaikoja.

2 Palvelun käyttöoikeus ja immateriaalioikeudet

Yhtiö (tai sen lisenssinantajat) omistavat kaikki oikeudet Palveluun, mukaan lukien grafiikkaan, logoihin, palvelu- ja tuotenimiin ja niihin liittyviin tekijänoikeuksiin, patentteihin, tavaramerkkeihin, mallisuojaan, yrityssalaisuuksiin sekä kaikkiin muihin immateriaalioikeuksiin. Sinulla on oikeus käyttää Palvelua ja näihin sisältyvää materiaalia, sisältöä ja ohjelmistoja Käyttöehtojen ehtojen mukaisesti edellyttäen, että olette maksaneet Yhtiölle sopimuksen mukaiset maksut.

Ellei näissä Käyttöehdoissa ole nimenomaisesti toisin sanottu, sinulla ei ole oikeutta kopioida, tallentaa, muokata, siirtää, jaella tai saattaa yleisön saataviin Palvelua tai sen osaa tai näihin sisältyvää materiaalia millään tavoin, pois lukien sosiaalisen median jaot ja vastaavat Palvelun tarkoituksen sallimat tilanteet. Palvelun käyttö edellyttää näiden Käyttöehtojen sekä Yhtiön kulloinkin antamien kohtuullisten ohjeiden noudattamista. Sinulla voi olla Palvelun kautta pääsy myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.

Palvelun käytön edellyttämät omat päätelaitteet ja yhteydet (kuten yhteys matkaviestinverkkoon tai Internetiin) eivät kuulu Yhtiön palveluun. Sinä vastaat tällaisten laitteiden tai yhteyksien hankkimisesta, ylläpidosta ja päivittämisestä sekä näihin liittyvistä kustannuksista.

Sitoudut olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Palvelussa mitään aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Vastaat siitä, että ettet tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Vastaat omalla kustannuksella em. verkkoon tuottamaasi aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista.

3 Yhtiön oikeudet ja velvollisuudet

Yhtiöllä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla mukaan lukien oikeus muuttaa Palvelua. Vastaat tällaisten muutosten mahdollisesti edellyttämistä muutoksista laitteissasi sekä tähän liittyvistä kustannuksista. Yhtiö pyrkii ilmoittamaan olennaisista, Palvelun käyttöön merkittävästi vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö, mikäli se on tarpeellista esimerkiksi asennus-, muutos- tai ylläpitotyön vuoksi tai mikäli lait, säädökset tai viranomaiset tätä edellyttävät tai jos tällaiselle keskeytykselle on jokin muu hyväksyttävä syy. Yhtiö pyrkii ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelun käyttökatkoksista tai keskeytyksestä.

Yhtiö tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Yhtiö ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti Yhtiön normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, Yhtiö pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Yhtiö ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli Yhtiö suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei Yhtiö ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

Yhtiö voi poistaa Palvelun asiakkaalta välittömin vaikutuksin, jos asiakas on olennaisesti ja huomautuksista piittaamatta laiminlyönyt näitä ehtoja tai kuormittaa palvelua poikkeuksellisella tai epätavanomaisella tavalla.

4 Tietoturva

Vakuutat olevasi tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin nykyisissä tietojärjestelmissä sekä vastaat itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan IT-laitteen suojauksesta.

5 Vastuut ja vastuunrajoitus

Yhtiö pyrkii tuottamaan Palvelun mahdollisimman huolellisesti ja korkealaatuisesti, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta. Yhtiö ei takaa, että Palvelu toimii ilman keskeytyksiä tai virheettä. Yhtiö ei ole vastuussa muiden mahdollisten kolmansien osapuolten sisällöstä, tuotteista tai palveluista. Palveluun sisältyviin erillisiin sovelluksiin voidaan lisäksi soveltaa täydentäviä ehtoja.

Yhtiö ei vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun käytöstä. Selvyyden vuoksi Yhtiö ei vastaa Palvelun kautta tarjottujen tuotteiden tai palveluiden mahdollisista virheistä tai ominaisuuksista.

Yhtiön enimmäisvastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu määrään, joka vastaa yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksettujen maksujen määrää.

Käyttäjä vastaa ja sitoutuu korvaamaan Yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle vahingot, jotka on aiheuttanut rikkomalla lakia tai näitä Käyttöehtoja.

6 Voimassaolo

Yhtiö varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen ja sulkea käyttäjätilisi välittömästi ja ilman ilmoitusta, jos olet rikkonut näitä Käyttöehtoja tai väärinkäytät Palvelua tai kuormitat palvelua epätavallisesti tai aiheutat haittaa Yhtiölle, palvelulle tai muille käyttäjille.

Yhtiöllä on oikeus estää pääsy Palveluun, jos sillä on syytä uskoa, että olet ryhtynyt laittomaan toimintaan tai vaarantanut muiden Käyttäjien tietoturvan tai yksityisyyden. Yhtiöllä on oikeus lopettaa palvelun käyttö milloin tahansa, kun katsoo Palvelun tarjoamisen tarpeettomaksi.

7 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti. Mikäli sopimukseen ei päästä, asian ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Turun käräjäoikeus.